Regulamin

WSTĘP

 1. Regulamin określa ogólne zasady stanowiące prawne podstawy korzystania z Usług w Serwisie. Każdy Klient zobowiązany jest, z momentem podjęcia czynności zmierzających do korzystania z oferty Serwisu, do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
 2. Przed skorzystaniem z oferty Serwisu należy uważnie przeczytać poniższy Regulamin. Rozpoczynając korzystanie z Usługi, Klient potwierdza, że zapoznał się z treścią Regulaminu, rozumie jego treść, dokonuje akceptacji niniejszego Regulaminu, jego postanowień i zobowiązuje się do ich przestrzegania.

DEFINICJE 

Na potrzeby niniejszego Regulaminu ustalono następujące definicje:

 1. PT (Przedsiębiorcze Trójmiasto) - Marka zarządzana przez Solkova Sp. z o. o. z siedzibą w Gdańsku (80-180), ul. Olimpijska 17/3, NIP 5833485283, KRS 0001050999.
 2. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z Usług, na zasadach określonych Regulaminem i obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.
 3. Konsument – osoba fizyczną dokonująca z PT czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 4. Regulamin – niniejszy regulamin, określający m.in. warunki i zasady korzystania z Serwisu, świadczenia Usług oraz procedury reklamacyjnej.
 5. Serwis – serwis internetowy działający pod adresem internetowym przedsiebiorczetrojmiaso.pl lub grupapt.pl prowadzonym przez PT, na warunkach określonych w Regulaminie.
 6. Umowa – umowa o świadczenie Usług drogą elektroniczną na zasadach określonych w Regulaminie, zawarta pomiędzy PT a Klientem na czas przewidziany w Regulaminie.
 7. Usługa – Wydarzenia, spotkania online, dostęp do społeczności, produkty lub usługi świadczone przez PT w ramach Serwisu oraz poza nim, na zasadach określonych w Regulaminie.
 8. Newsletter – biuletyn elektroniczny stanowiący Usługę bezpłatną świadczoną na rzecz Klienta, informujący o aktualnościach z zakresu tematyki, której dotyczą Usługi.
 9. Rejestracja – czynność faktyczna dokonywana przez Klienta w sposób określony w Regulaminie, niezbędna do uzyskania przez Klienta dostępu do Usług świadczonych nieodpłatnie i odpłatnie

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Korzystanie z Serwisu oznacza każdą czynność, która prowadzi do zapoznania się lub skorzystania przez Klienta z treści i Usług prezentowanych w Serwisie.
 2. Klient zobowiązany jest do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z niniejszym Regulaminem, obowiązującym prawem, ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet oraz w sposób nienaruszający praw PT oraz praw osób trzecich.
 3. O ile w Serwisie nie wskazano inaczej, poszczególne Usługi zgodnie z informacjami podanymi przy ich zamawianiu przez Klienta wymagają jego Rejestracji.
 4. Każdy Klient zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu od chwili podjęcia pierwszej czynności związanej z korzystaniem z Serwisu, w tym przed rejestracją i korzystaniem z Usług.
 5. Skorzystanie z Serwisu równoznaczne jest z zaakceptowaniem Regulaminu. Niezależnie od tego, dokonanie skutecznej Rejestracji wymaga dokładnego zapoznania się z Regulaminem oraz akceptacji jego postanowień.
 6. Niedopuszczalne są działania mogące w szczególności utrudniać lub destabilizować działanie Serwisu lub narazić PT na utratę renomy, dobrego imienia lub na jakąkolwiek szkodę.
 7. Klient nie jest uprawniony do publicznego udostępniania lub rozpowszechniania w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób treści prezentowanych w Serwisie, ani do zachęcania lub zezwalania jakimkolwiek osobom trzecim na ich publiczne udostępnianie lub rozpowszechnianie, w tym w szczególności przez publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, zarówno odpłatnie, jak i nieodpłatnie.
 8. Klient korzystając z Serwisu, nie jest uprawniony do jakiejkolwiek ingerencji w treści prezentowane w Serwisie, w szczególności nie jest uprawniony do ingerowania w ich treść, strukturę, formę, grafikę ani w mechanizm działania Serwisu.
 9. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie przez Klienta Serwisu, strony internetowej Serwisu lub usług świadczonych przez PT w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami, naruszający dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy PT.
 10. PT zastrzega sobie prawo do umieszczania w Serwisie treści reklamowych dotyczących własnych towarów i Usług, w formach stosowanych w Internecie.
 11. Informacje o Usługach podane na stronach internetowych Serwisu, w szczególności ich opisy oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 12. Oprócz niniejszego Regulaminu mogą obowiązywać dodatkowe regulaminy uzupełniające niniejszy Regulamin, w szczególności w zakresie dodatkowych usług.
 13. Każdy Klient ma obowiązek dbać o reputację PT, unikać działań, które mogą wyrządzić szkodę PT, oraz działać etycznie wobec innych Klientów PT.
 14. PT nie ponosi odpowiedzialności za rekomendacje wymieniane między Klientami. Każda transakcja, inwestycja czy współpraca odbywa się na ryzyko Klientów, którzy opierają się na swojej wiedzy i intuicji biznesowej.
 15. Klient zobowiązany jest do utrzymywania relacji w ramach PT w oparciu o wzajemny szacunek i pomoc, respektując różnorodność polityczną i religijną innych Klientów.
 16. Jeżeli Klient dowie się o działaniach innego Klienta, które szkodzą PT lub innym Klientom, powinien niezwłocznie poinformować o tym PT.
 17. Klient przyjmuje do wiadomości, że w przypadku stwierdzenia nieuczciwych praktyk lub poważnego naruszenia zasad określonych w niniejszym Regulaminie, w szczególności Regulaminu, PT ma prawo natychmiast odebrać mu dostęp do wykupionych Usług bez konieczności zwrotu opłaty.

ZASADY DOSTĘPU DO USŁUG W SERWISIE 

 1. Korzystanie z Usług może być bezpłatne lub odpłatne, a wszelkie opłaty muszą być jasno określone przed dokonaniem płatności przez Klienta.
 2. Cena Usługi określana jest każdorazowo przy danym produkcie oferowanym w Serwisie.
 3. Zawarcie Umowy o oświadczenie Usług nieodpłatnych następuje każdorazowo z chwilą skorzystania z Serwisu przez Klienta a w przypadku Newslettera, z chwilą skutecznego dokonania przez Klienta subskrypcji (zamówienia) Newslettera.
 4. Zawarcie Umowy o oświadczenie Usług odpłatnych następuje – o ile w Serwisie nie wskazano inaczej – w wyniku skutecznie dokonanej przez Klienta Rejestracji oraz uiszczenia przez Klienta zapłaty za daną Usługę.

USŁUGA NEWSLETTER

 1. PT wysyła Newsletter na podany przez Klienta adres e-mail.
 2. Subskrypcja Newslettera jest bezpłatna i dostępna dla wszystkich Klientów, którzy podadzą swój adres e-mail za pośrednictwem formularza na stronie Serwisu.
 3. Korzystanie z Usługi Newsletter wymaga posiadania czynnego i poprawnie skonfigurowanego konta poczty elektronicznej.

UCZESTNICTWO W WYDARZENIACH ONLINE I STACJONARNYCH

 1. PT świadczy usługę Wydarzeń, które mogą być bezpłatne lub odpłatne. Uczestnictwo w Wydarzeniu równoznaczne jest z akceptacją zasad uczestnictwa.
 2. Usługa Wydarzeń umożliwia Klientowi udział w seminarium online o określonej tematyce oraz w wydarzeniach stacjonarnych.
 3. Zakup udziału w Wydarzeniu odbywa się poprzez wypełnienie formularza i uiszczenie opłaty. Klient jest informowany o łącznej cenie i dodatkowych kosztach przed finalizacją zamówienia.
 4. Zakup biletów na Wydarzenia organizowane przez PT odbywa się za pośrednictwem Serwisu i jest równoznaczny z akceptacją regulaminu i zasad uczestnictwa w Wydarzeniu.
 5. PT zastrzega sobie prawo do odwołania Wydarzenia z przyczyn niezależnych oraz zwrotu opłaty w terminie 14 dni od odwołania.
 6. PT zastrzega sobie prawo do odmowy wstępu Klientom pod wpływem alkoholu lub środków odurzających.

CENY USŁUG ORAZ PROMOCJE

 1. Wszystkie ceny Usług są podawane w złotych polskich jako ceny netto.
 2. PT zastrzega sobie prawo do zmiany cen Usług oraz przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych.
 3. Promocje nie podlegają łączeniu, chyba że regulamin danej promocji stanowi inaczej.

METODY PŁATNOŚCI I FAKTURY VAT

 1. Klient dokonuje płatności za Usługi przy pomocy metod płatności wskazanych przez PT na stronie Serwisu.
 2. Skorzystanie z wybranej metody płatności wymaga zaakceptowania regulaminu dostawcy usług płatniczych oraz przestrzegania jego postanowień.
 3. Klienci nie będący konsumentami wyrażają zgodę na przesyłanie faktur VAT i korekt faktur VAT drogą elektroniczną.

PRAWA KONSUMENTA

 1. Klient będący konsumentem w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827) ma prawo odstąpić od Umowy w ciągu 14 dni od jej zawarcia bez konieczności podania przyczyny.
 2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia, Klient musi poinformować PT w drodze jednoznacznego oświadczenia o odstąpieniu. Oświadczenie to można złożyć mailowo na adres kontakt@przedsiebiorczetrojmiasto.pl
 3. W przypadku odstąpienia od Umowy, PT zwróci wszystkie otrzymane płatności.
 4. Zwrot płatności nastąpi niezwłocznie, nie później niż 14 dni od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 5. Zwrot płatności dokonywany jest przy użyciu tej samej metody płatności, jakiej użył Klient, chyba że Klient wyrazi zgodę na inne rozwiązanie.
 6. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadku umów:
  • o dostarczenie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeśli realizacja świadczenia rozpoczęła się za zgodą Klienta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu Klienta o utracie prawa do odstąpienia;
  • o świadczenie usług, jeżeli PT w pełni wykonał usługę za zgodą Klienta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po jego wykonaniu utraci prawo odstąpienia od umowy.

REKLAMACJE I ROZSTRZYGANIE SPORÓW

 1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania Usług przez PT lub nierealizowania ich zgodnie z Regulaminem, Klient ma prawo złożenia reklamacji bezpośrednio do PT.
 2. Reklamacje dotyczące funkcjonowania Serwisu oraz problemów z korzystaniem z Usług należy zgłaszać drogą elektroniczną na adres e-mail: kontakt@przedsiebiorczetrojmiasto.pl, podając opis reklamacji, przyczyny jej zgłoszenia oraz dane identyfikujące Klienta.
 3. Reklamacje nie obejmują wad, usterek i nieprawidłowości wynikających z:
  • błędów lub pomyłek Klienta,
  • nieprawidłowego funkcjonowania przeglądarki internetowej lub łączy telekomunikacyjnych po stronie Klienta,
  • działalności podmiotów trzecich, które nie uczestniczą z inicjatywy PT w świadczeniu Usług za pośrednictwem Serwisu.
 4. Jeżeli informacje podane w reklamacji wymagają uzupełnienia, przed jej rozpatrzeniem PT zwraca się do Klienta o ich uzupełnienie.
 5. PT rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. W przypadku konieczności uzupełnienia reklamacji, termin ten liczy się od dnia dostarczenia uzupełnionych informacji. Klient zostanie poinformowany o potrzebie uzupełnienia reklamacji drogą elektroniczną.
 6. Odpowiedź na reklamację, zawierająca sposób jej rozpatrzenia, zostanie wysłana na adres e-mail podany przez Klienta. Na prośbę Klienta, odpowiedź może być wysłana na inny adres e-mail lub w formie pisemnej na wskazany adres do korespondencji. Odpowiedź może również zostać udzielona drogą telefoniczną.
 7. Klient ma 14 dni od otrzymania odpowiedzi na reklamację, aby zaakceptować propozycję rozpatrzenia. Brak odpowiedzi w tym terminie uprawnia PT do uznania reklamacji za wyczerpaną i przyjęcia udzielonej odpowiedzi za ostateczną.
 8. W przypadku braku akceptacji Klienta odnośnie propozycji rozpatrzenia reklamacji, Klient powinien podać przyczyny odmowy w terminie określonym w punkcie 7. PT ponownie rozpatrzy reklamację w terminie 7 dni. Odpowiedź PT po upływie tego terminu jest ostateczna.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. PT nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Usług, jeżeli jest to spowodowane przez osoby trzecie.
 2. PT nie ponosi odpowiedzialności za niemożność lub utrudnienia w korzystaniu z Serwisu wynikające z przyczyn leżących po stronie Klienta.
 3. PT nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne sprzętu komputerowego, z którego korzysta Klient, które mogą ograniczyć lub uniemożliwić dostęp do Usług w Serwisie.
 4. PT nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z działań Klienta naruszających przepisy prawa, regulaminu Serwisu lub innych obowiązujących regulaminów.
 5. PT nie ponosi odpowiedzialności za treść i poprawność danych oraz informacji wprowadzonych przez Klienta do Serwisu, ani za treść i poprawność danych oraz informacji wprowadzonych przez Klienta do generowanych z wykorzystaniem Serwisu formularzy.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Szczegółowe zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych Klientów zawiera POLITYKA PRYWATNOŚCI znajdująca się na stronie internetowej Serwisu.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 20.06.2024 r.
 2. PT zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w dowolnym czasie. Może to być spowodowane zmianami w prawie, rozwojem technologii internetowych, czy zmianami zasad korzystania z Usług lub Serwisu.
 3. Klient zostanie powiadomiony o zmianie Regulaminu wiadomością e-mail.
 4. W przypadku umów o charakterze ciągłym, zmieniony regulamin wiąże Klienta, jeżeli został on prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia. Jeśli zmiana Regulaminu wprowadza nowe opłaty lub podwyższa obecne, Klient będący Konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy.
 5. W przypadku umów o innym charakterze niż ciągłe, zmiany Regulaminu nie będą naruszać praw nabytych przez Klientów będących Konsumentami przed dniem wejścia w życie zmian, w szczególności nie wpłyną na już złożone zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane umowy.
 6. Zmiana danych teleadresowych PT lub zmiana formy prawnej prowadzenia działalności przez PT nie stanowi zmiany Regulaminu.
 7. Jeśli jakakolwiek część Regulaminu okaże się nieważna lub nieskuteczna, należy ją interpretować zgodnie z obowiązującym prawem, aby odzwierciedlała intencje danego zapisu. Pozostałe części Regulaminu pozostają w mocy.
 8. PT ma prawo do zaprzestania lub zawieszenia świadczenia Usług, informując o tym Klientów na stronie Serwisu oraz drogą mailową co najmniej 30 dni przed zaprzestaniem lub zawieszeniem Usług.
 9. Regulamin nie wyłącza ani nie ogranicza uprawnień Konsumenta przysługujących mu na mocy obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności między postanowieniami Regulaminu a przepisami prawa, pierwszeństwo mają te przepisy.
 10. W razie zmiany lub unieważnienia któregokolwiek z postanowień Regulaminu przez kompetentny organ lub sąd, pozostałe postanowienia pozostają w mocy i wiążą PT oraz Klienta.
 11. Prawem właściwym do rozstrzygania wszelkich sporów wynikłych z Regulaminu lub Umowy jest prawo polskie. Wszelkie spory, których nie uda się rozwiązać ugodowo, będą rozstrzygane przez sąd powszechny odpowiedni dla PT.